SSH,活動報告

11月2013

山梨県立科学館にて自然科学同好会が科学ボランティアに参加しました