SSH,活動報告

12月2014

山梨県立科学館にて自然科学同好会が科学ボランティアに参加しました